WAAR WE GOED IN ZIJN


Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Voor de overheid als het bedrijfsleven zorgt Solidity Advies voor een excellente inrichting en aansturing van de organisatie, processen en bedrijfsvoering.

 

Werkwijze:

 • realiseren van standaarden van producten en diensten;
 • inzichtelijk maken en versimpelen van processen;
 • efficiënter inrichten van processen en het bewerkstelligen van gedrags- verandering (in control zijn) bij medewerkers. 

Account-management

De accountmanager is het zichtbare resultaat van integraal werken in de ambtelijke organisatie. Verbinden en samenwerken staat daarin centraal.

 

Accountmanagement is gemeentelijke dienstverlening waarbij een (bedrijfs-) functionaris intermediair is tussen enerzijds de klanten (bedrijven) en anderzijds de verschillende gemeentelijke disciplines (ambtelijke organisatie).

De accountmanager (ook wel de bedrijfscontactfunctionaris) is het aanspreekpunt in uw gemeente. De accountmanager neemt het initiatief om een relatie met de bedrijven in uw gemeente op te bouwen en te onderhouden.

 

Werkwijze:

 • optreden als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor ondernemers;
 • signaleren van wensen en knelpunten van ondernemers;
 • makelen, schakelen en verbinden tussen ondernemers;
 • stimuleren van samenwerking tussen ondernemers(verenigingen) en de gemeente;
 • relatiebeheer met ondernemers, ondernemerskringen en –verenigingen;
 • zorgdragen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;
 • zorgdragen voor samenwerking onder ondernemers, daar waar het de arbeidsmarkt betreft;
 • initiëren en organiseren van periodieke bedrijfsbezoeken door collegeleden of raadsleden;
 • initiëren en organiseren van events, waarbij ondernemers gastheer kunnen zijn;
 • faciliteren van ambassadeurschap van het college en raad ten behoeve van het positioneren van ondernemers;
 • zorgdragen voor een (innovatieve; wellicht digitale) etalage bij de gemeente, waarin de producten en diensten van ondernemers worden getoond. Daarin staat ‘trots zijn op gemeente’ centraal. 

Beleidsadvies

Beleidsadvies

Solidity Advies zorgt ervoor dat er weloverwogen en ondernemende besluiten genomen kunnen worden.

 

Organisaties ontwikkelen voortdurend beleid. Een goed beargumenteerd beleidsadvies biedt een beleidsmaker een gedegen grondslag om te kunnen komen tot een weloverwogen besluit. Solidity Advies is in staat om middels een stap voor stap benadering de opdrachtgever daarbij te ondersteunen.

 

Wij zijn van mening dat beleid als smeerolie moet kunnen fungeren. Beleid dient helder en concreet geformuleerd te zijn, dienst zaken in beweging te krijgen en brengt mensen en organisaties bij elkaar te brengen. Solidity Advies kan daarin waarde creëren!

 

Werkwijze:

 • signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in beleidsinitiatieven- en plannen;
 • advies in strategische ontwikkeling van de organisatie;
 • bewaken van de integrale aanpak van strategische vraagstukken;
 • creëren alsmede stimuleren van en het participeren in samenwerkingsverbanden (o.a. PPS constructies) en netwerken m.b.t. strategische projecten en beleidsprogramma’s, zowel nationaal als regionaal, op ambtelijk en/of bestuurlijk en/of politiek niveau;
 • aansturen van project- of programmateams (voorbeelden beleidsprogramma’s: ICT diensteninnovatie, Nano4Vitality; Provincie Overijssel).

 

Projectmanagement

Projectmanagement

 

In veel organisaties wordt niet gesproken over de definitie van succesvolle projectresultaten of hoe men deze meetbaar kan maken. Om projecten succesvol te kunnen afronden staat Solidity Advies voor het formuleren van concrete meetbare resultaten (KPI’s). Projectsucces staat ons inziens niet alleen voor het binnen de tijdsplanning, binnen budget en volgens de vooropgestelde projectspecificaties opleveren wat er beloofd is, maar bovenal het projectresultaat laten bijdragen aan het hoger gelegen doel in de organisatie. Solidity Advies staat voor het continu benadrukken van projectsucces op organisatieniveau, waardoor de waarde van het project of programma wordt vergroot als een strategisch voordeel voor de organisatie.

 

Werkwijze:

 • ontwikkelen en opzetten van nieuwe projecten en programma’s;
 • streven naar vernieuwing of bundelen van kennis en initiatieven;
 • zorgdragen voor draagvlak en enthousiasme in projecten en programma’s;
 • ontwikkelen van een nieuw project/ programma of concept;
 • schrijven en het begeleiden van project-, beleidsplannen/programma’s;
 • schrijven en begeleiden van nationale en Europese subsidies (aanvragen);
 • inrichten van fondsen, innovatie- en subsidieloketten, open innovatiecentra etc.;
 • fungeren als kwartiermaker, project-/programmaleider, projectsecretaris, bestuurssecretaris.